Comments are off for this post

ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ТЪРГОВИЩЕ“

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ОТ ТУК

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ – ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2, ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

„ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ТЪРГОВИЩЕ

 ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ОТ ТУК

Comments are closed.