Comments are off for this post

Протокол – Изработване на инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт и обновяване на Драматичен театър Търговище

П Р О Т О К О Л  за дейността на комисия, назначена със Заповед № 33/22.11.2018 г. на Директора на Драматичен театър – град Търговище в процедура за възлагане на обществена поръчка, въз основа на Обява за събиране на оферти по реда на чл. 186 и сл. от ЗОП с предмет: „Изработване на инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт и обновяване на Драматичен театър Търговище“.

Страница 1

Основно съдържание

Последна страница

Comments are closed.