Протокол – Изработване на инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт и обновяване на Драматичен театър Търговище

П Р О Т О К О Л  за дейността на комисия, назначена със Заповед № 33/22.11.2018 г. на Директора на Драматичен театър – град Търговище в процедура за възлагане на обществена поръчка, въз основа на Обява за събиране на оферти по реда на чл. 186 и сл. от ЗОП с...

Continue reading

theatre-1

ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ТЪРГОВИЩЕ“

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ОТ ТУК ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ – ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2, ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА...

Continue reading